zelena os
zelena os

Reka, ki je po svojem značaju najbolj urbanizirana reka v Sloveniji, s svojim sistemom mlinščic predstavlja zeleno os regije, ki ima pomembno ekološko funkcijo. Vodotoki s svojim vodnim in obvodnim prostorom predstavljajo enega najbolj bogatih naravnih biotopov, ki ga je potrebno ohranjati kot prostorski kontinuum. Ti so najboljša osnova za zasnovo zelenih sistemov na območjih intenzivne rabe prostora, saj predstavljajo naravne koridorje, ki lahko med seboj povezujejo večje naravne površine, kot so gozdovi in močvirja, v celovit sistem in tako omogočajo nemoteno migracijo živali. Hkrati služijo tudi kot razlivne površine visokih voda, kar pozitivno vpliva na zadrževanje poplavnega vala in zmanjšuje poplavno ogroženost naselij. Nenazadnje pa ohranjanje retencijskih površin z visoko stopnjo zadrževanja vode, tako ob vodotoku kot v njegovem zaledju, pomaga bogatiti nizke pretoke v Kamniški Bistrici in njenih mlinščicah v sušnih obdobjih. Da bi ohranili kar največjo stopnjo naravne pestrosti obvodnega in vodnega prostora, pa bi bilo potrebno vodnogospodarske ureditve uskladiti s principi varovanja biološke raznovrstnosti in naravne pestrosti prostora, samim vodnim koridorjem pa nameniti več prostora.

Možnosti renaturacije vodotoka

Kamniška Bistrica je bila še v sredini 19. stoletja povsem naraven vodotok, ki je redno poplavljal in odlagal na brežinah velike količine mineralnega materiala, odvzetega v zaledju. Visoke vode so odtekale od vznožja Kamniških planin po najkrajši poti v Savo. Na tej poti je voda oblikovala široko strugo z obsežnimi prodišči in številnimi lokalnimi meandri.

Primerjava širine struge Kamniške Bistrice v Franciscejskem katastru (iz let 1820 do 1830) z današnjo jasno kaže, kako smo v zadnjem stoletju zaradi urbanizacije posegli neposredno v vodni prostor. Nekoč poplavne oziroma retencijske površine in široka struga z obsežnimi prodišči, ki je bila ponekod široka do 300 m, so se skrčile v regulirano strugo vodotoka, široko od 20 do 30 m. Tako regulirane struge vodotoka danes ni več mogoče prepustiti naravnim procesom. Kljub temu je vodotoku še vedno moč povrniti nekaj nekdanjih površin in s tem izboljšati ekološko stanje vodotoka.

Kamniška Bistrica je v ravninskem delu preveč urbanizirana, da bi bila lahko spet naravna in spontana. Ostati mora regulirana in skrbno načrtovana. Kljub temu pa še vedno obstajajo možnosti, da bi izboljšali ekološke pogoje življenja v vodi in ob vodi, s tem pa povečali samočistilno sposobnost vodotoka ter krajinsko pestrost in privlačnost prostora za rekreacijo. Tehnični profil rečnega korita je potrebno omiliti povsod, kjer je to možno, ter ga vizualno zmehčati z zasaditvijo obvodnega rastlinja.

Edini odsek reke, kjer je dejansko moč govoriti o delni renaturaciji, je južno od čistilne naprave do izliva v Savo. Na tem delu se je v fragmentih ohranil poplavni gozd. Vidni so tudi ostanki starih mrtvic nekdanje struge Kamniške Bistrice, ki bi jih veljalo oživiti. Potrebno bi bilo razširiti strugo, ohraniti retencijske površine ter postaviti visokovodne nasipe na rob retencijskih površin.

zelena os

Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os