reka

V letu 1997 je ICRO - Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal pripravil projekt "Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije" s ciljem ugotoviti možnosti sonaravne ureditve obrečnega prostora in vzpostavitve obrečnega parka. Iniciativa je bila jeseni 1998 podprta v okviru PHARE mikroprograma za partnerstvo in programa Javnih del. ICRO je projekt vodil v sodelovanju z Občino Domžale in Turističnim društvom Radomlje. Ključni cilj projekta je bil skozi okrogle mize in delavnice povezati strokovnjake in različne interesne skupine ob Kamniški Bistrici ter pripraviti skupno vizijo urejanja vodotoka. Projekt je identificiral glavne probleme, vezane na vodni in obvodni prostor, ter opozoril na premalo poznane in dostikrat prezrte potenciale Kamniške Bistrice, ki pri realizaciji vizije lahko predstavljajo osnovo razvoja ekološkega, kulturnega in rekreacijskega turizma ob vodotoku in njegovih mlinščicah. Hkrati je projekt opozoril, da je vodotoku Kamniška Bistrica potrebno nameniti večje površine, če hočemo dolgoročno zagotoviti večjo varnost pred poplavami in izboljšati ekološko stanje voda. Široki zeleni pasovi ob vodotoku pa hkrati predstavljajo izjemen potencial za razvoj rekreacijskih in ekoturističnih programov.

Marca 1999 so na pobudo projekta občine Domžale, Kamnik in Dol pri Ljubljani podpisale "Pismo o nameri o skupnem pristopu k urejanju območja vodotoka Kamniška Bistrica" s ciljem vzpostaviti zeleno rekreacijsko os ob Kamniški Bistrici ob hkratnem reševanju perečega problema poplav.

Jeseni 1999 je bilo v Knjižnici Domžale organiziranih 5 okroglih miz z raličnimi strokovnjaki na sledeče teme: (1) Športno rekreacijski vidiki; (2) Vodarski vidiki urejanja vodotoka; (3) Vzgojno izobraževalni programi: učne poti; (4) Mlini in mlinščice ob Kamniški Bistrici; (5) Zasnova rekreacijsko-turističnega programa ob Kamniški Bistrici.

Gradivo z okroglih miz in zaključki delavnic so bili predstavljen i v zborniku »Kamniška bistrica: rekreacijska os regije : zbornik prispevkov s serije okroglih miz v Knjižnici Domžale septembra, oktobra in novembra 1999« (ICRO, 2000).

Projekt se je zaključil spomladi 2000. ICRO je na podlagi zaključkov projekta leta 2001 pripravil publikacijo »Kamniška Bistrica: Zelena rekreacijska os regije. Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma«, ki je leta 2001 v skrajšani verziji izšla v angleškem jeziku (The Kamniška Bistrica river: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River)..


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os