reka
rastline

GOZDNE ZDRUŽBE OB KAMNIŠKI BISTRICI

Zelena odeja vzdolž reke je stkana iz gozdov na Homškem hribu in Šumberku, gozdnih zaplat in koridorjev gozdne drevnine ter posameznih dreves v ozkem pasu neposredno ob strugi. Zaradi izjemno različnih mikroklimatskih pogojev tod najdemo pestro paleto rastlinskih združb.

Združba belega gabra in gradna (QCt):
Drevesni sloj: beli gaber, graden, češnja, dob, smreka lipa, maklen.
Grmovni sloj: mladje omenjenih drevesnih vrst, kovačnik, navadna kalina, brogovita, leska, glog, rdeči dren, navadna robida, trdoleska.
Zeliščni sloj: podlesni črnilec, velecvetna zvezdica, razprostrta prosulja, navadni kopitnik, regačica, dlakava bekica, navadni jetrnik, zimzelen.

Združba črne jelše (Ag):
Drevesni sloj: črna jelša, čremsa, dob.
Grmovni sloj: brogovita, krhlika, grenkoslad.
Zeliščni sloj: srpje, močvirski dimek, kljunasti šaš, navadna kalužnica, močvirski osat, navadno ločje, srhkodlakavo trebelje.

Združba velikega jesena z mlahavim šašem (CrF):
Drevesni sloj: veliki jesen, čremsa, dob, dolgopecljati brest (redko!).
Grmovni sloj: brogovita, črna jelša, iva, navadna krhlika.
Zeliščni sloj: navadna nedotika, močvirski dimek, mlahavi šaš, vraničnik, nadlišček, prosulja, gozdni sitec, gozdni šaš, previsni šaš, gozdna glota.

Združba vrbovja (SPo):
Drevesni sloj: vrbe, črni topol, robinija, črna jelša, siva jelša, trepetlika, rdeči bor.
Grmovni sloj: mandljasta vrba, siva vrba, rdeča vrba, beka, volčinasta vrba, bela vrba, siva jelša, navadna krhlika, brin, češmin.
Zeliščni sloj: srpje, močvirski dimek, kljunasti šaš, navadna kalužnica, močvirski osat, navadno ločje, srhkodlakavo trebelje.
V neposredni bližini reke, na Homškem hribu in Šumberku, se pojavljajo tudi:

Združba doba in belega gabra (RC):
Drevesni sloj: dob, beli gaber, lipa, veliki jesen, jelša, smreka, r. bor.
Grmovni sloj: navadna krhlika, enovrati glog, brogovita, leska, smreka, srhkostebelna robida in pomladek drugih drevesnih vrst.
Zeliščni sloj: migalični šaš, nav. podborka, rušnata masnica, bodičnata glistovnica, borovnica, rebrenjača, dvolistna senčnica, vijugasta masnica, svečnik, zlata rozga, plazeči skrečnik, srpje.

Združba jelke z Borerjevo glistovnico (DAt):
Drevesni sloj: smreka, jelka.
Grmovni sloj: leska, navadni volčin.
Zeliščni sloj: Borerjeva glistovnica, rebrenjača, robida, zimzelen, trilistna konopnica, gozdni svišč, Fuchsov grint, zajčja deteljica, zajčica, belkasta bekica.

Združba rdečega bora z borovničevjem (PVt, PVm, PVs):
Drevesni sloj: rdeči bor, graden.
Grmovni sloj: navadna krhlika, borovnica, brusnica.
Zeliščni sloj: orlova praprot, dlakava košeničica, rebrenjača, vijugasta masnica, jesensko resje, navadni črnilec.
Za to obliko je tod značilen regresijski stadij, kar pomeni, da se osnovna združba dopolnjuje z gradnom, kostanjem in smreko.

Funkcije gozdov ob Kamniški Bistrici

Gozdni prostor ob vodotoku se je v preteklih desetletjih močno skrčil in fragmentiral. Kljub temu fragmenti gozdnih zaplat in gozdnih otokov ob reki v sedanjem obsegu po vsej verjetnosti še uspevajo zagotavljati naslednje pomembne funkcije:

ekološke funkcije:
•varovalna - varovanje gozdnih zemljišč in sestojev (predvsem v času visokih voda),
•biotopska (naravni habitat ptic in male divjadi sredi intenzivnega kmetijskega področja ali pa na robu intenzivne poselitve),
•klimatska (varstvo kmetijskih površin pred pozebami, vetrom ali izsuševanjem, v območjih naselij pa blažijo vremenske skrajnosti),
•hidrološka (zadrževanje vode)

socialne funkcije:
•rekreacijska (vsakodnevna rekreacija v bližini naselij),
•estetska (členjenje poselitvenih območij, zaščitni zeleni pasovi ob industrijskih objektih),
•ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot (zagotavljanje ohranitve prisotnosti ptičev, glodalcev in malih zveri, struga reke je skupaj z obrečnim gozdom kot naravna vrednota del naravne dediščine),
•varovanje kulturne dediščine (gozdovi ob reki skupaj z mlinščicami in objekti ob njih, mlini in žagami, tvorijo nerazdružljivo celoto),
•higiensko-zdravstvena (čiščenje zraka)


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os